BG

Проекти

21/02/18

„ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция и ремонт на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“ град Добрич“ която се реализира по проект „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“ град Добрич “, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0032-С01, процедура на директно предоставяне № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа на професионалните училища в Република България“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020." - 2018 г. Възложител : община Добрич

18/01/18

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, за 15 обособени позиции във връзка с реализацията на проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” ,, Обособена позиция № 3 „Многофамилна жилищна сграда с административен адрес : гр.Благоевград , ул.“Аргир Манасиев“ № 1 , вх.А и вх. Б“ - 2018 г. Възложител : община Благоевград

26/10/17

„Извършване на СМР на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“, Подобект „Довеждащ водопровод до изравнител 4000 куб.м на ВЕЦ „Видима“ над гр. Априлци до ПСПВ „Стоките“, Участък 3: Водопровод от т. 293 до т. 521 (с L = 5229,42 м') и Участък 4: Водопровод от т. 521 до т. 436, от т. 441 до т. 583, от т. 638 до т. 483 (с L = 4153,33 м')” - 2017 г. Възложител : община Севлиево

01/05/17

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора“ за обособена позиция № 7: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул "Знаменосец" №31, вх.0, вх. А, вх. Б, вх. В,“ - 2017 г. Възложител : община Стара Загора

20/04/17

„Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к. „Изток“ , гр.Казанлък , обл.Стара Загора“ - 2017 г. Възложител : община Казанлък

13/04/17

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора Жилищна сграда гр. Стара Загора, Христо Ботев №30, вх.“0“, „А“, "Б" Възложител : Европайп груп ЕООД

11/02/17

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Радомир Жилищна сграда гр. Радомир , ул.Люлякова №33, вх. „А“, "Б" Възложител : МВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

08/02/17

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора по 9 обособени позиции , за обособена позиция № 6 -„Жилищна сграда гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, бл.77 , вх.“0“, „А“, "Б", "В" - 2017 г. Възложител : община Стара Загора

21/08/16

„Реконструкция и разширение на канализационна и водопроводна мрежа на квартал "Самара 3" , гр.Стара Загора - I етап , Реконструкция и разширение на канализационна и водопроводна мрежа на квартал "Самара 3" , гр.Стара Загора - II етап“ - 2016 г. Възложител : община Стара Загора

12/07/16

“Реконструкция на водопроводната мрежа на кв.“К.Ганчев“ – запад , гр.Стара Загора - II етап , етапно и I етап - „Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа по ул.“Радост“ от о.т. 200 до о.т. 202 , строеж трета категория“ - 2016 г. Възложител: община Стара Загора

21/09/15

„Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр.Раднево.Подобект :Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр.Раднево , кв."Гипсово" – 2014г. -2015 г. Възложител : ВОДСТРОЙ 98 ООД

21/06/13

“Разширение и реконструкция на ПСОВ - Тервел , реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа - гр.Тервел“ - 2013 г. Възложител : Инфраструктурни системи ООД